DIAGNOZA

 

 

TERAPIA

 

Ocena wyższych funkcji słuchowych jest istotnym elementem diagnozy logopedycznej, SLI [Specyficznych zaburzeń rozwoju językowego], trudności w uczeniu się, w tym specyficznych trudności w uczeniu się o typie dysleksji, ADHD.

Przyczyny zaburzeń przetwarzania słuchowego

 • Ośrodkowe zaburzenia słuchu obserwuje się u dzieci, u których doszło do zmian na poziomie mikroskopowym i/lub makroskopowym ośrodkowego układu nerwowego, najczęściej w obrębie lewej półkuli mózgu i spoidła wielkiego.
 • nieprawidłowości w rozwoju mózgu w okresie rozwoju płodowego, na skutek infekcji wirusowych takich jak: toksoplazmoza, cytomegalia, grypa a także wcześniactwo,
 • uszkodzenia okołoporodowe na skutek niedotlenienia w czasie porodu, wysokiego poziomu bilirubiny, wylewów do OUN,
 • różnorodne czynniki uszkadzające ośrodkowy układ nerwowy OUN we wczesnym dzieciństwie (zapalenia opon mózgowych, urazy głowy, uszkodzenia toksyczne,
 • nadmierna stymulacja bodźcami wzrokowymi oraz słuchowymi (internet, gry komputerowe, telewizja, urządzenia mobilne) – nadmiar bodźców upośledza możliwości filtrowania i selekcji informacji, a w konsekwencji prowadzi do zaburzeń koncentracji uwagi,
 • na skutkiem tzw. deprywacji słuchowej, gdy przez miesiące a nawet lata obecny jest nawet niewielki niedosłuch czyli obniżenie czułości słuchu –  najczęściej jest to wynik przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego,
 • wyzwania stojące przed dzieckiem, związane z komunikowaniem się w społeczeństwie informacyjnym i szumem który tam funkcjonuje,
 • zbyt późne lub niewłaściwe protezowanie ubytków słuchu aparatami słuchowymi
 • nadmiernie przerośniętego migdałka gardłowego.

Objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego

Dzieci z  zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) najczęściej mają trudności z:

 • różnicowaniem dźwięków, w tym dźwięków mowy
 • rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych;
 • analiza czasowych aspektów sygnału dźwiękowego
 • rozumieniem mowy zniekształconej;
 • rozumienia mowy w obecności sygnału zagłuszającego (rozumienie mowy w hałasie);
 • charakteryzuje krótki okres skupienia uwagi, szybko się rozpraszają;
 • łatwo męczą się podczas czynności wymagających długotrwałego słuchania, rozmów,trudności te nasilają się w hałasie;
 • mają problemy z określaniem kierunku, z którego dochodzi głos;
 • są głośne w reakcjach;
 • często denerwują się, są przestraszone niespodziewanym dźwiękiem hałasem, zakrywają uszy;
 • są nadwrażliwe na niektóre dźwięki;
 • mimo uważnego słuchania mają trudności ze zrozumieniem i zapamiętaniem kierowanych do nich komunikatów;
 • często proszą o powtórzenie pytania;
 • mają ubogie słownictwo, często brakuje im słów podczas wypowiedzi;
 • mają trudności z nauką ciągów słownych, wierszy, piosenek, dat, nr telefonów na pamięć;
 • wolno reagują na informacje słowne, jakby potrzebowały
 • więcej czasu na przyswojenie i przetworzenie usłyszanej informacji;
 • źle funkcjonują w hałaśliwym otoczeniu, pomieszczeniach o dużym pogłosie, znacznie lepiej w sytuacji 1:1;
 • mają niską samoocenę.

Dla dzieci zaburzeniami funkcji słuchowych oferujemy w naszym Centrum pomoc w postaci:

 • zajęć z logopedą/neurologopedą ukierunkowanych na stymulację funkcji słuchowych w oparciu o tradycyjny trening słuchowy;
 • aktywnego treningu słuchowej ATS® NEUROFLOW;
 • terapię z wykorzystaniem systemu słuchawkowego FORBRAIN® służącego do wzmocnienia transmitowanego dźwięku za pośrednictwem przewodnictwa kostnego.

NEUROFLOW Aktywny Trening Słuchowy® jest pierwszym w Polsce interaktywny treningiem wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego prowadzonym on-line. Program pozwala na terapię w domu pacjenta pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty/w Centrum. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia. Trening podzielony jest na dwa etapy, trwające od 12 tyg. do 14 tygodni. Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny. Sesje terapeutyczne mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. więcej informacji www.apd-medical.pl

FORBREIN® to system słuchawkowy wyposażony w mikrofon o wysokiej czułości oraz filtra dynamicznego, który reaguje na zmiany natężenia głosu, przez co pacjent słyszy swój głos ze zmienionym kontrastem – wzmacniane są częstotliwości wysokie, a jednocześnie osłabiane częstotliwości niskie. Filtr dynamiczny odgrywa istotną rolę w stymulacji korowej, przedsionkowej.

Jak działa FORBRAIN®? Pomiędzy informacją słuchową a motoryką oralną zaangażowaną w mowę lub śpiew ma miejsce stała interakcja. Pętla audio-wokalna umożliwia rozróżnianie dźwięków, przetwarzanie, koordynowanie wypowiedzi, rytmizację wypowiedzi poprzez stymulację mózgu własnym głosem przenoszonym drogą kostną.

TRADYCYJNY TRENING SŁUCHOWY obejmuje ćwiczenia funkcji słuchowych dostosowane do umiejętności i możliwości psychofizycznych dziecka.

Przykładowe propozycje ćwiczeń:

 • spostrzeganie bodźca dźwiękowego (niewerbalnego i werbalnego),
 • rozpoznawania i dyskryminacji (rozróżniania): natężenia, wysokości, długości dźwięków,
 • kolejności dźwięków – zapamiętywanie sekwencji 2, 3 itd. elementowych – słów, sylab, onomatopei,
 • rozpoznawanie wzorców dźwięków,
 • rozumienie mowy zniekształconej [np. przysieszonej],
 • rozpoznawania dźwięków w obecności sygnału zagłuszającego – rozumienie mowy w szumi, hałasie
 • ćwiczeniach uwagi słuchowej,
 • odtwarzanie, rozpoznawanie i tworzenie struktur rytmicznych,
 • zabawy rymami – wyszukiwanie, samodzielne tworzenie,
 • analiza wyrazowa zdania, analiza i synteza głoskowa i sylabowa,
 • ćwiczenia pamięci słuchowej bezpośredniej – zdania, sekwencje słów wielosylabowych, jednosylabowych, sylab otwartych z różnymi samogłoskami, sylab otwartych z tą samą samogłoską,
 • ćwiczenia w postrzeganiu i dokonywaniu operacji na dźwiękach mowy – dodawane, przestawianie, zamienianie głosek w wyrazach
 • ćwiczenia uwagi słuchowej [w połączeniu z pamięcią bezpośrednią],
 • ćwiczenia  różnicowania fonemów – różniących się dźwięcznością, miejscem artykulacji.