Zapraszamy na:

 • konsultacje i porady
 • badania diagnostyczne
 • systematyczną terapię dzieci, młodzieży i dorosłych
 • terapię rodzinną
 • tematyczne zajęcia grupowe dla dzieci
 • trening umiejętności społecznych

Diagnoza psychologiczna:

 • poziomu rozwoju psychoruchowego małego dziecka i dziecka w wieku przedszkolnym
 • gotowości szkolnej
 • sprawności intelektualnej dzieci, młodzieży, dorosłych
 • przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych (w zakresie umiejętności czytania, pisania, liczenia)
 • dysleksji rozwojowej
 • nadpobudliwości psychoruchowej
 • zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń zachowania
 • całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzmu wczesnodziecięcego, zespołu Aspergera)
 • zaburzeń lękowych u dzieci, młodzieży i dorosłych
 • depresji
 • kompetencji i postaw rodzicielskich, relacji rodzinnych

W diagnostyce intelektu u dzieci i młodzieży stosujemy min.:

 • Skalę Inteligencji Stanford-Binet 5
 • Międzynarodową Wykonaniową Skalę Leitera
 • Skalę Inteligencji Wechslera dla Dzieci

Terapia psychologiczna:

DZIECI:

 • zaburzenia emocjonalne: moczenie dzienne i nocne, tiki ruchowe i głosowe, niepłynność mowy, mutyzm wybiórczy
 • zaburzenia lękowe (lek separacyjny, lęk uogólniony, fobia społeczna, fobie specyficzne, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zespół stresu pourazowego)
 • zaburzenia depresyjne
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • zaburzenia opozycyjno-buntownicze i zaburzenia zachowania
 • trudności wychowawcze
 • wsparcie dziecka w sytuacji rozwodu

MŁODZIEŻ i DOROŚLI:

 • zaburzenia lękowe (lęk uogólniony, fobia społeczna, fobie specyficzne, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zespół stresu pourazowego)
 • zaburzenia depresyjne
 • wsparcie w sytuacji rozwodu

TERAPIA RODZINNA

pozwala poznać i zrozumieć relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi, wskazana jest w sytuacjach, gdy między domownikami często dochodzi do kłótni  i konfliktów, mają trudności z rozpoznaniem swoich potrzeb, nie czują się rozumiani. Jej celem jest rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa komunikacji, wzajemnego zrozumienia i więzi między członkami rodziny

W terapii psychologicznej wykorzystujemy m.in.:

 • techniki behawioralne
 • techniki poznawcze
 • elementy programu terapeutycznego ”Zaradny kot”
 • techniki systemowej terapii rodziny (min. pracę z genogramem rodziny)
 • techniki zabawowe
 • bajkoterapię
 • ćwiczenia wizualizacyjne
 • relaksację
 • pracę z rysunkiem

CO WARTO ZABRAĆ NA PIERWSZĄ WIZYTĘ U PSYCHOLOGA?

 • książeczkę zdrowia dziecka, posiadaną dokumentację medyczną (wyniki badań słuchu, EEG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, wypisy ze szpitala), dotychczasową dokumentację psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, opinię wychowawczy przedszkola, szkoły itp.
 • ulubioną maskotkę, zabawkę dziecka