Rejestracja wizyt czynna od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.00 pod numerem telefonu 722 00 24 20

Agnieszka Wrzesiak

psycholog kliniczny, terapia rodzin

 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu
 • Uniwersytet Łódzki, specjalizacja I stopnia w zakresie psychologii klinicznej
 • Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, certyfikat ukończenia 3-letniego szkolenia podyplomowego w zakresie systemowej terapii rodzin
 • Psychiatryczny Oddział Dzienny dla Dzieci
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
 • Oddział Neurologii Ośrodka Pediatrycznego im. J.Korczaka
 • Poradnia Neurologii i Leczenia Padaczki
 • NZOZ. Centrum Rehabilitacji Intermedicus
 • Oddział Chorób Rozrostowych WSS im. Kopernika w Łodzi
 • Przedszkole Integracyjne
 • Współpraca z Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k.
 • Szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli
 • Prowadzenie wykładów i ćwiczeń dla studentów
 • „Neuropsychologia kliniczna dziecka”
 • „Monahijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”
 • „Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0 – 12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym”.
 • „Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej”
 • „Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi”
 • „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard”
 • „Podstawy diagnozy i terapii zespołu Aspergera”
 • „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – podstawowe metody diagnozy i terapii”
 • Szkolenie Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
 • „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci”
 • „Boję się mówić! – mutyzm, fobia społeczna – diagnoza i terapia”
 • „Tiki, zaburzenia odżywiania i wydalania u dzieci – diagnoza i terapia”
 • „Praca z rodziną i dzieckiem w sytuacji rozwodu”

Marzena Walkowiak

neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej,pedagog-terapeuta

 • logopeda ogólny – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii – uzyskanie tytułu magistra pedagogiki (pedagogiki specjalnej) w zakresie logopedii (5 letnie dzienne studia)

  neurologopeda –  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego – Podyplomowe Studia Specjalizacyjne z Neurologopedii – kod specjalności 2440602

  pedagog – terapeuta – Ośrodek Szkoleń dla Nauczycieli „Mej” w Warszawie

  terapeuta integracji sensorycznej – Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej nr 2574

  posiada Certyfikat Zawodowy (0157/05/0003) przyznawanego przez Komisję ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów działają przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Logopedów

  wykładowca i kierownik studiów podyplomowych (2007-09) – logopedia ogólna – w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi

  autor pomocy diagnostycznych i dydaktycznych

  w 2011 r. za pracę na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi

 • Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 201 przy Psychiatrycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci w Łodzi
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zgierzu
 • Ośrodek Zaburzeń Słuchu i Mowy „Logo – med”
 • Przedszkole Integracyjne dla Dzieci z Wadami słuchu, przy Instytucie im. Helen Keller
 • prelekcje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli
 • prowadzenie praktyk i wykładów dla studentów logopedii
 • „Diagnoza i terapia jąkania”
 • „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych”
 • „Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego. Diagnoza i usprawnianie (alalia).”
 • „Metoda nauki czytania – krok po kroku wg prof. Jagody Cieszyńskiej”
 • „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej – I stopień”
 • „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) – praca z dzieckiem w szkole oraz uwarunkowania prawne funkcjonowania dzieci z ADHD w szkole”
 • Zastosowanie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od trzeciego roku życia”
 • Trudności w nauce i problemy zachowania dzieci wieku przedszkolnego i szkolnego w aspekcie integracji sensorycznej”
 • „Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania”
 • „Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
 • Metoda Engel
 • Metoda Domana
 • „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zburzonym rozwojem mowy- część I”
 • „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych”
 • „Terapia ustno – twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym” prowadzący dr A. Regner
 • „Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej” prowadzący dr T. Kaczan
 • „Logorytmika w terapii logopedycznej”
 • „Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się”
 • „Wczesne wspomaganie rozwoju”
 • „Podstawy diagnozy i terapii Zespołu Aspergera” org. przez Centrum Terapii Autyzmu SOTIS w Warszawie
 • „Wczesna interwencja w jąkaniu u dzieci”
 • „Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0 – 12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym”.
 • „Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej. Strategie postępowania diagnostyczno – terapeutycznego w obszarze oralnych funkcji pokarmowych, motorycznych i sensorycznych u dzieci z obciążonym wywiadem neurologicznym wg koncepcji NDT Bobath” – prowadzący dr Aleksandra Łada, NDT  Bobath SLT – Senior Tutor – Moduł I wg koncepcji NDT Bobath
 • „Wczesne wspomaganie funkcji oralnych dziecka w świetle koncepcji NDT – Bobath” prowadzący dr Aleksandra Łada, NDT  Bobath SLT – Senior Tutor – Moduł II wg koncepcji NDT Bobath
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych ( w tym żywienie przez zgłębnik oraz PEG) – prowadzący dr Aleksandra Łada, NDT  Bobath SLT – Senior Tutor – Moduł III wg koncepcji NDT Bobath
 • „Diagnoza i terapia zespołu Aspergera” organizator Fundacja Synapsis Warszawa
 • „Dziecko z rozszczepem wargi i podniebienia leczenie wielospecjalistyczne. Diagnoza i terapia zaburzeń mowy” prowadzący dr hab. D. Pluta – Wojciechowska
 • „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
 • „Norma i patologia w zachowaniach seksualnych dzieci i młodzieży” org. „SET” Szkolenia i Studio Rozwoju
 • „Praca z trudnym zachowaniem ucznia”  – ŁCDN I KP
 • „Zaburzenia połykania” – prowadzenie Mira Rządzka
 • „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard” Instytut Neurofizjologii i Psychologii Polska
 • „Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy” prowadzący Małgorzata Łukaszewska
 • „Neurorozwojowa diagnoza i terapii dzieci z lekkimi zaburzeniami sensomotorycznymi i posturalno motorycznymi” (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego” – prowadzący doc.dr n.k.f Małgorzata Matyja, dr n.k.f Anna Gogola
 • „Wybrane zagadnienia z terapii behawioralnej dzieci ze spektrum autyzmu” – prowadzący Beata Ignaczewska Certyfikowany superwizor Analizy Zachowania
 • „Komunikuję się i mówię” Obserwacja i terapia logopedyczna małego dziecka ze spektrum autyzmu” cz. I i II. Fundacja Synapsis
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON – poziom podstawowy i zawansowany
 • „Monachijka Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa” – prowadzący dr Marita Gherke
 • „Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie” – prowadzący dr Jolanta Panasiuk
 • „Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka – strategie leczenia według Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney” – prowadzący dr Marta Szmaj
 • „Używanie testów psychometrycznych w diagnozie rozwoju językowego na przykładzie nowego obrazkowego testu słownikowego – rozumienie (OTSR)”
 • Certyfikat Nr 31/10/06/14/SAT – uprawniający do prowadzenia badań słuchu z wykorzystaniem Screeningowego Audiometru Tonalnego (SAT) – Słuch obwodowy i centralne przetwarzanie słuchowe.

Magdalena Płocka - psycholog

 • Uniwersytet Łódzki, specjalność: psychologia kliniczna

 • Psychiatryczny Oddział Dzienny dla Dzieci
 • Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych
 • Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych, przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi
 • Staż zawodowy w Stowarzyszeniu Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi ich Rodzin i Przyjaciół ” POMOST”
 • Praktyki studenckie w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi w Klinice Zaburzeń Afektywnych, Psychotycznych i Psychiatrii Młodzieżowej;
 • „Terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci”
 • „Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera”
 • „Podstawy pomocy osobom chorującym psychicznie (schizofrenia)”
 • „Wspomaganie rozwoju małego dziecka – zachowania trudne”

Elwira Szczotka - logopeda

Aneta Baraniak - logopeda

Renata Książek

terapeuta integracji sensorycznej

Danuta Kuszewska - pedagog

 • Pedagog, pedagog terapeuta – Uniwersytet Łódzki, kierunek pedagogika szkolna, ze specjalnością nauczania w kl. I – III i prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej.
 • Nauczyciel dyplomowany,
 • Ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.
 •  Wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim (1988-1998) – pedagogika ogólna, diagnoza i terapia pedagogiczna, metodyka wychowania przedszkolnego                 i nauczania integracyjnego

Katarzyna Ledzion - psycholog

Marta Kordasz - rejestracja

Julia Starnawska- rejestracja