Agnieszka Wrzesiak

psycholog kliniczny, terapia rodzin

 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu
 • Uniwersytet Łódzki, specjalizacja I stopnia w zakresie psychologii klinicznej
 • Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, certyfikat ukończenia 3-letniego szkolenia podyplomowego w zakresie systemowej terapii rodzin
 • Psychiatryczny Oddział Dzienny dla Dzieci
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
 • Oddział Neurologii Ośrodka Pediatrycznego im. J.Korczaka
 • Poradnia Neurologii i Leczenia Padaczki
 • NZOZ. Centrum Rehabilitacji Intermedicus
 • Oddział Chorób Rozrostowych WSS im. Kopernika w Łodzi
 • Przedszkole Integracyjne – Fundacja „Słyszę Serce”
 • Współpraca z Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k.
 • Szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli
 • Prowadzenie wykładów i ćwiczeń dla studentów
 • Prowadzenie staży specjalizacyjnych
 • „Neuropsychologia kliniczna dziecka”
 • „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) – praca z dzieckiem w
  szkole oraz uwarunkowania prawne funkcjonowania dzieci z ADHD w szkole”
 • „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”
 • „Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0 – 12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym”.
 • „Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej”
 • „Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi”
 • „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard”
 • „Podstawy diagnozy i terapii zespołu Aspergera”
 • „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – podstawowe metody diagnozy i terapii”
 • „stymulacja mechanizmów lewopółkulowych  –  usprawnianie pracy  lewej półkuli”
 • „Kliniczny test  kolorów Luschera”
 • „zastosowanie testu SON-R w diagnozie psychologiczno logopedycznej małego  dziecka”
 • „Profil psychoedukacyjny PEP-3”
 • „Diagnoza i  terapia dzieci  z opóźnionym rozwojem mowy”
 • „Alternatywne i  wspomagające sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących”
 • „Metoda nauki czytania – krok po kroku według prof. Jagody Cieszyńskiej”
 • „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”
 • „Szkolenie -jeśli  nie zespół aspergera to co?”
 • „Terapia poznawczo behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci”
 • „Szkolenie Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu”
 • „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci”
 • „Boję się mówić! – mutyzm, fobia społeczna – diagnoza i terapia”
 • „Tiki, zaburzenia odżywiania i wydalania u dzieci – diagnoza i terapia”
 • „Praca z rodziną i dzieckiem w sytuacji rozwodu”
 • „Psychoterapia OCD u  dzieci i młodzieży”
 • „Leczenie zaburzeń lękowych  u  dzieci i nastolatków-zastosowanie terapii  poznawczo-behawioralnej  w praktyce”
 • „Psychoterapia traumy i  PTSD u  dzieci i młodzieży”
 • „Praca z zachowaniami  autoagresywnymi, myślami i  tendencjami  samobójczymi  dzieci i młodzieży”
 • „Techniki  rozwijające umięjętności uczenia się i  motywowania uczniów”
 • „Nastolatek z depresja w szkole”
 • „Uprawnienia diagnostyczne – diagnozowanie dysleksji  rozwojowej”
 • „Uprawnienia diagnostyczne- skala inteligencji  Standford-Binet 5”

Marzena Walkowiak

Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu, ​neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog-terapeuta, terapeuta miofunkcjonalny,

 • Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu. Temat pracy doktorskiej: ”Ocena  zależności między zaburzeniami przetwarzania słuchowego a poziomem umiejętności fonologicznych u dzieci z trudnościami w nauce.”

 • logopeda ogólny – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii – uzyskanie tytułu magistra pedagogiki (pedagogiki specjalnej) w zakresie logopedii (5 letnie dzienne studia)

  neurologopeda –  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego – Podyplomowe Studia Specjalizacyjne z Neurologopedii – kod specjalności 2440602

  pedagog – terapeuta – Ośrodek Szkoleń dla Nauczycieli „Mej” w Warszawie

  terapeuta integracji sensorycznej – Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej nr 2574

  posiada Certyfikat Zawodowy (0157/05/0003) przyznawanego przez Komisję ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów działają przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Logopedów

  wykładowca i kierownik studiów podyplomowych (2007-09) – logopedia ogólna – w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi

  autor pomocy diagnostycznych i dydaktycznych

  w 2011 r. za pracę na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi

 • Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 201 przy Psychiatrycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci w Łodzi
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zgierzu
 • Ośrodek Zaburzeń Słuchu i Mowy „Logo – med”
 • Przedszkole Integracyjne dla Dzieci z Wadami słuchu, przy Instytucie im. Helen Keller
 • prelekcje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli
 • prowadzenie praktyk i wykładów dla studentów logopedii
 • „Diagnoza i terapia jąkania”
 • „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych”
 • „Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego. Diagnoza i usprawnianie (alalia).”
 • „Metoda nauki czytania – krok po kroku wg prof. Jagody Cieszyńskiej”
 • „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej – I stopień”
 • „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) – praca z dzieckiem w szkole oraz uwarunkowania prawne funkcjonowania dzieci z ADHD w szkole”
 • Zastosowanie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od trzeciego roku życia”
 • Trudności w nauce i problemy zachowania dzieci wieku przedszkolnego i szkolnego w aspekcie integracji sensorycznej”
 • „Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania”
 • „Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
 • Metoda Engel
 • Metoda Domana
 • „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zburzonym rozwojem mowy- część I”
 • „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych”
 • „Terapia ustno – twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym” prowadzący dr A. Regner
 • „Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej” prowadzący dr T. Kaczan
 • „Logorytmika w terapii logopedycznej”
 • „Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się”
 • „Wczesne wspomaganie rozwoju”
 • „Podstawy diagnozy i terapii Zespołu Aspergera” org. przez Centrum Terapii Autyzmu SOTIS w Warszawie
 • „Wczesna interwencja w jąkaniu u dzieci”
 • „Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0 – 12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym”.
 • „Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej. Strategie postępowania diagnostyczno – terapeutycznego w obszarze oralnych funkcji pokarmowych, motorycznych i sensorycznych u dzieci z obciążonym wywiadem neurologicznym wg koncepcji NDT Bobath” – prowadzący dr Aleksandra Łada, NDT  Bobath SLT – Senior Tutor – Moduł I wg koncepcji NDT Bobath
 • „Wczesne wspomaganie funkcji oralnych dziecka w świetle koncepcji NDT – Bobath” prowadzący dr Aleksandra Łada, NDT  Bobath SLT – Senior Tutor – Moduł II wg koncepcji NDT Bobath
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych ( w tym żywienie przez zgłębnik oraz PEG) – prowadzący dr Aleksandra Łada, NDT  Bobath SLT – Senior Tutor – Moduł III wg koncepcji NDT Bobath
 • „Diagnoza i terapia zespołu Aspergera” organizator Fundacja Synapsis Warszawa
 • „Dziecko z rozszczepem wargi i podniebienia leczenie wielospecjalistyczne. Diagnoza i terapia zaburzeń mowy” prowadzący dr hab. D. Pluta – Wojciechowska
 • „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
 • „Norma i patologia w zachowaniach seksualnych dzieci i młodzieży” org. „SET” Szkolenia i Studio Rozwoju
 • „Praca z trudnym zachowaniem ucznia”  – ŁCDN I KP
 • „Zaburzenia połykania” – prowadzenie Mira Rządzka
 • „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard” Instytut Neurofizjologii i Psychologii Polska
 • „Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy” prowadzący Małgorzata Łukaszewska
 • „Neurorozwojowa diagnoza i terapii dzieci z lekkimi zaburzeniami sensomotorycznymi i posturalno motorycznymi” (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego” – prowadzący doc.dr n.k.f Małgorzata Matyja, dr n.k.f Anna Gogola
 • „Wybrane zagadnienia z terapii behawioralnej dzieci ze spektrum autyzmu” – prowadzący Beata Ignaczewska Certyfikowany superwizor Analizy Zachowania
 • „Komunikuję się i mówię” Obserwacja i terapia logopedyczna małego dziecka ze spektrum autyzmu” cz. I i II. Fundacja Synapsis
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON – poziom podstawowy i zawansowany
 • „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa” – prowadzący dr Marita Gherke
 • „Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie” – prowadzący dr Jolanta Panasiuk
 • „Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka – strategie leczenia według Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney” – prowadzący dr Marta Szmaj
 • „Używanie testów psychometrycznych w diagnozie rozwoju językowego na przykładzie nowego obrazkowego testu słownikowego – rozumienie (OTSR)”
 • Certyfikat Nr 31/10/06/14/SAT – uprawniający do prowadzenia badań słuchu z wykorzystaniem Screeningowego Audiometru Tonalnego (SAT) – Słuch obwodowy i centralne przetwarzanie słuchowe.
 • „Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie” prowadzący dr J. Panasiuk
 • „SLI -specyficzne zaburzenia językowe”
 • „Stosowanie Baterii Testów Fonologicznych IBE” prowadząca prof. G. Krasowicz- Kupis
 • „Dziecko-uczeń z zaburzonym słuchem centralnym i neuropatia słuchową”
 • „Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży- następstwa. Diagnostyka i planowanie terapii – etap I i II”
 • „Karty Oceny Logopedycznej -KOLD – test diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka”
 • Uprawnienia diagnostyczne do diagnozowania dysleksji rozwojowej – Baterią 7/9, Baterią 10/12, Baterią13-15, Baterią -16 plus
 • „Od jedzenia, połykania i oddychania do mówienia – rola funkcji pokarmowych w rozwoju mowy” prowadząca dr M. Machoś
 • „Guguhopla – od zabawy do mówienia, od samogłoski do zdania obrazkowo – literowego” prowadząca dr M. Machoś
 • „Problemy diagnozy procesów integracji sensorycznej wg aktualnego modelu dysfunkcji SID. Dieta sensoryczna w postepowaniu terapeutycznym”. Prowadząca M. Okrzasa
 • „Stymulacja autonomicznego układu nerwowego” prowadząca dr G. Dragun
 • „ MFT 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99 ze specjalną terapia artykulacji s/sz wg A. Kittel” – prowadząca B Paradowska

Anna Głuchowska

pedagog , logopeda

Agata Olejnik

psycholog

 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, specjalność psychologia zdrowia i kliniczna 
 • FUNDACJA Słonie na Balkonie
 • Psychiatryczny Oddział Zamknięty dla Dzieci
 • CSK Klinika psychiatrii zaburzeń psychotycznych
 • Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży
 • Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Łodzi
 • Szpital im. J. BABIŃSKIEGO oddział zamknięty dla dorosłych
 • Ośrodek dziennego pobytu dla osób starszych w Łodzi
 • Ośrodek dziennego pobytu dla osób starszych w Kutnie
 • Koordynator sekcji bajkoterapeutyczne PSSIAP
 • Dom Małego Dziecka
 • Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci 
 • Uprawnienia diagnostyczne Skala Inteligencji Stanford- Binet 5
 • Terapia grupowa dzieci w oparciu o program MIASTECZKO
 • Praktyk w zakresie metod KIDS SKILLS „DAM RADĘ” oraz „JESTEM Z CIEBIE DUMNY”
 • Szkolenie „Nastolatek u psychologa, czyli jak pracować z młodymi klientami”
 • Kurs  „PSYCHIATRIA przez przypadki”
 • Warsztaty bajkoterapeutyczne 
 • Szkolenie w zakresie profilaktyki i terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi
 • Liczne konferencje z zakresu psychologii 

Izabela Socha

psycholog

Ludmila Ogyir

logopeda rosyjskojęzyczny

Anna Pietrzyk

logopeda

 • logopedia – Uniwersytet Łódzki , Wydział Filologiczny – dwuletnie studia magisterskie na kierunku „logopedia”;

  ·     logopedia z audiologią – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny – trzyletnie studia licencjackie;

  ·     oligofrenopedagogika – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Humanistyczny, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej z obszaru oligofrenopedagogiki;

  ·     edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, studia podyplomowe kwalifikacyjne

 •  Szkoła Podstawowa nr 111 w Łodzi;
 •   Przedszkole Miejskie nr 42 w Łodzi;

·        Fundacja z ASPI-racjami;
·        Przedszkole Miejskie nr 221 Integracyjne w
Łodzi;
·        Małe Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny
Domek” w Rawie Mazowieckiej;·  

·         Jak rozpoznać zaburzenia SI w gabinecie logopedycznym;

·         Najlepsze triki na głoskę R;

·         Rotacyzm;

·         Sygmatyzm;

·         3 narzędzia do oceny słuchu, który może wykorzystać każdy logopeda;

·         Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu;

·         Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne;

·         Kurs Polskiego Języka Migowego – PJM 1, kurs elementarny cz. I;

·         Certyfikat umiejętności praktycznych z zakresu audiologii;

·         Liczne konferencje, szkolenia i warsztaty logopedyczne.

Anna Włodarczyk

logopeda

Renata Książek

terapeuta integracji sensorycznej

Natalia Halli

logopeda

zdjecie

Jarosław Wrzesiak

terapeuta biofeedback, QEEG, TDCS

Karolina Podrzycka

psycholog, terapeuta integracji sensorycznej