Zapraszamy na:

 • wizyty diagnostyczne
 • spotkania konsultacyjno – instruktażowe
 • systematyczną terapię (1- 2 x w tygodniu)
 • zajęcia grupowe dla dzieci 5/6 letnich – przygotowanie do nauki pisania, wspieranie sprawności grafomotorycznych

Diagnoza pedagogiczna:

 • rozwoju poznawczo – ruchowego dzieci w wieku przedszkolnym
 • gotowości szkolnej
 • trudności w nauce (w zakresie umiejętności czytania, pisania, liczenia)
 • dysleksji rozwojowej, dysortografii, dysgrafii
 • dyskalkulii (problemy z nauką matematyki)

W diagnozie funkcji fonologicznych wykorzystujemy:

Terapia pedagogiczna (zajęcia indywidualne):

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 • zajęcia ogólnorozwojowe (motoryka duża, mała, koordynacja, funkcje poznawcze)
 • pomoc w osiąganiu dojrzałości szkolnej (również dla dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego)
 • terapia ręki ze szczególnym uwzględnieniem problemów grafomotorycznych (także dla dzieci oburęcznych, leworęcznych)
 •  zajęcia dla dzieci z deficytem uwagi i nadpobudliwością psychoruchową
 • zajęcia dla dzieci z obniżonym poziomem sprawności językowych

DZIECI W WIEKU MŁODSZYM SZKOLNYM (klasy I-III)

 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce czytania, pisania i liczenia (ryzyko dysleksji rozwojowej)
 • terapia ręki
 • stymulacja pamięci i koncentracji uwagi

DZIECI W WIEKU STARSZYM SZKOLNYM (klasy IV-VIII) i MŁODZIEŻ

 • terapia specyficznych trudności szkolnych
 • terapia zaburzeń pamięci i koncentracji uwagi
 • praca ukierunkowana na zwiększanie motywacji do nauki, podnoszenie poziomu samooceny

W terapii pedagogicznej wykorzystujemy m.in.:

 • techniki zabawowe
 • bajkoterapię
 • techniki wizualizacji
 • relaksację
 • pracę z rysunkiem
 • ćwiczenia inspirowane metodą ruchu rozwijającego Sherborne
 • program autorski „ Zanim pójdę do szkoły pomaluję cały świat”
 • program ”Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej dla dzieci 5-6-letnich (wspomagający rozwój koordynacji ruchowej, ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji wzrokowo-ruchowej)
 • elementy Kinezjologii Edukacyjnej wg. Dennisona
 • metody i założenia tzw. „szkoły krakowskiej”
 • techniki usprawniające czytanie i czytanie ze zrozumieniem
 • metody wypracowujące nawyki poprawnego pisania pod względem ortograficznym i graficznym