W związku ze stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terenie Centrum Psychologiczno-Logopedycznego Mavicus s.c. realizowane są kierunkowe rekomendacje do procedur sanitarnych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych:                 

 • W Centrum przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 • Podczas pracy zachowywane zostają środki ostrożności zawarte w rekomendacjach Głównego Inspektora Sanitarnego oraz komunikatach Ministerstwa Zdrowia.
 • Pacjenci umawiani są na konkretne godziny, w sposób minimalizujący możliwość ich bezpośrednich spotkań w częściach wspólnych Centrum.
 • Udział rodzica/opiekuna w zajęciach możliwy jest pod warunkiem, że:
  • rodzic/opiekun zakłada jednorazową maseczkę ochronną, jednorazowe rękawiczki  oraz ochraniacze na obuwie,
  • rodzic/opiekun znajduje się w odległości minimum 2 m od terapeuty pracującego z dzieckiem.
 • Jeżeli rodzic/opiekun nie uczestniczy w zajęciach – po przyprowadzeniu i przygotowaniu dziecka do zajęć – oczekuje na dziecko poza terenem Centrum. Rodzic/opiekun odbiera dziecko o godzinie ustalonej wcześniej z terapeutą.
 • Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć z rodzicem/opiekunem  przeprowadzony zostaje wywiad epidemiologiczny, który wymaga aktualizacji przy kolejnych systematycznych wizytach (załącznik 1).
 • Na terenie Centrum obwiązuje zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki, przyłbicy lub fragmentów odzieży.

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy:

 • dzieci do ukończenia 4 r.ż.,
 • dzieci i dorosłych z diagnozą całościowych zaburzeń rozwojowych, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej,
 • osób, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu stanu zdrowia np. mają kłopoty z oddychaniem,
 • osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy    z powodu stanu zdrowia.
 • Terapeuta może zrezygnować z zakrywania ust i nosa podczas pracy w sytuacji tego wymagającej, wynikającej ze specyfiki prowadzonych oddziaływań terapeutycznych, za pisemną zgodą rodzica/opiekuna dziecka (załącznik 2).
 • Każdorazowo po zakończeniu pracy z danym pacjentem przeprowadzana zostaje dezynfekcja sprzętów, stolików, biurek, krzeseł, klamek, dozowników na preparaty do higieny rąk, pojemników na odpady (z przestrzeganiem zaleceń producenta danego środka dezynfekującego) oraz wietrzone jest pomieszczenie.

TERAPEUCI CENTRUM ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

 • zapoznania się (przed przystąpieniem do pracy) z obowiązującymi w placówce procedurami epidemiologicznymi  i ustosunkowania się do nich,
 • stosowania środków ochrony indywidualnej, zapewniających bezpieczeństwo zarówno pacjentowi, jak i specjaliście,
 • dezynfekcji rąk, zgodnie z obowiązującymi standardami,
 • przestrzegania zakazu powtórnego zakładania tych samych środków ochrony indywidualnej podczas kolejnego spotkania,
 • przeprowadzania dezynfekcji oraz wietrzenia pomieszczeń każdorazowo po zakończeniu pracy z danym pacjentem,
 • przerwania pracy w przypadku zaobserwowania u siebie lub u pacjenta objawów choroby COVID-19 oraz poinformowania o tym fakcie rodzica/opiekuna.

PACJENCI ORAZ ICH RODZICE/OPIEKUNOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

 • przestrzegania obowiązujących na terenie Centrum zasad dotyczących:
 • dezynfekcji rąk,
 • zakrywania ust i nosa,
 • wypełnienia wywiadu epidemiologicznego oraz jego aktualizacji przy kolejnych systematycznych wizytach,
 • minimalizowania czasu pobytu na terenie Centrum przed i po zakończeniu zajęć.